سازمان خواربار وكشاورزي ملل متحد

سازمان خواربار وكشاورزي ملل متحد (FAO)

FAO_logo

چشم انداز و اهداف جهانی فائو:

چشم انداز فائو وجود دنیایی عاري از گرسنگی و سوء تغذیه است که در آن غذا و کشاورزی به بهبود استانداردهاي زندگی همگان، بخصوص فقيرترين افراد، به شکلي پايدار از بُعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي پردازد. به منظور دستیابی بدین رسالت و اهداف توسعه هزاره، فائو به ارتقاء نقش مستمر غذا و کشاورزی پایدار در جهت دستیابی به سه  هدف جهانی زیر مي پردازد:

کاهشِ تعداد گرسنگان جهان و حصول اطمینان کامل از دنیایی که در آن همة مردم همواره به غذای کافی سالم و مغذی دسترسی دارند که نیازهای غذایی آنان را برای زندگی سالم و فعال برآورده می نماید؛  فقرزدایی و حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همگان همراه با افزایش تولید غذا، ارتقاء توسعه روستایی و معيشت پایدار؛ مدیریت و بهره برداريِ پایدار از منابع طبیعی، شامل زمین، آب، هوا، اقلیم و منابع ژنتیکی به نفع نسل کنونی و نسل های آتی.

اهداف اساسی فائو:

افزایش پایدار تولید محصولات کشاورزی؛ افزایش پایدار تولیدات دامی؛ مدیریت و استفادة پایدار از ذخایرشیلاتی و آبزیان؛ بهبود کیفیت و سلامت غذا درکلیة مراحل زنجیره غذایی؛ مدیریت پایدار جنگل ها و درختان؛ مدیریت پایدار خاک، آب و منابع ژنتیکی و پاسخ بهتر به چالش های زیست محیطی جهان که غذا و کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ فراهم کردن محيط براي بازارها به منظور ارتقاء معيشت و توسعه روستایی؛ بهبود امنیت غذایی و تغذیه بهتر؛ بهبود وضعیت آمادگی و پاسخ دهی مناسب به تهدیدات غذایی و کشاورزی و شرايط اضطراري؛ برابری جنسیتی در دسترسی به منابع، کالاها، خدمات و تصمیم گیری ها در مناطق روستایی؛ و سرمایه گذاری بیشتر و مؤثرتر دولتی و خصوصی در کشاورزی و توسعه روستایی

 پیشینه کارگزاری درایران وجهان

 • ۱۹۴۳ : سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) توسط نمایندگان ۴۴ دولت در هات اسپرینگ ویرجینیای آمریکا پایه گذاری شد.
 • ۱۹۴۵ : اولین نشست کنفرانس فائو در کِبِک کانادا برگزار شد و فائو به عنوان یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد تأسیس شد.
 • ۱۹۵۱ : دفتر مرکزی فائو از واشنگتن دی سی آمریکا به رُم در ایتالیا منتقل شد.
 • ۱۹۵۳ : اول دسامبر ۱۹۵۳ تاریخ عضویت ایران در فائو است.
 • ۱۹۸۱ : اولین روز جهانی غذا در ۱۶ اکتبر برگزار شد.
 • ۱۹۹۲ : در ماه مه این سال دفتر نمایندگی فائو در ایران بازگشایی شد.
 • ۱۹۹۶ : اجلاس جهانی غذا، رم، ایتالیا؛
 • ۱۹۹۷ : فائو با برنامه تله فود مبارزه علیه گرسنگی را آغاز کرد.
 • ۲۰۰۲ : اجلاس جهانی غذا- پنج سال بعد » برگزار شد تا اهداف این اجلاس بازبینی شود.
 • ۲۰۰۸ : کنفرانس سران برای امنیت غذایی جهان، چالش هاي تغيير اقليم و زيست انرژي، رم، ایتالیا؛
 • ۲۰۰۹ : نشست جهانی امنیت غذایی، رم، ایتالیا.

منبع :   ;کتاب سازمان ملل متحد در ايران ، ناشر: نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران