وظايف و اهداف سازمان ميادين ميوه و تره بار

براساس ماده (۲) اساسنامه سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي ، هدف از تشكيل اين سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي است . اين تسهيلات در جهت حمايت از توليدكنندگان صورت ميگيرد تا بتواند مسير حركت محصولات را از توليد به توزيع با اصول صحيح هدايت كند .
براي نيل به اهداف فوق ، در اساسنامه وظايفي به شرح زير براي اين سازمان در نظر گرفته شده است :

• احداث ميدان مركزي ميوه و تره بار به منظور تأمين تسهيلات لازم جهت معاملات ميوه و تره بار و تغذيه بازارهاي روز ميوه و تره بار

• ايجاد سردخانه ها و انبارهاي مورد نياز در مجاورت ميدان

• ايجاد و توسعه بازارهاي روز ميوه و تره بار ، ايجاد بازارهاي فروش موقتي و جايگاههاي موقت و نيز گسترش ميدان مركزي و بازارهاي روز ميوه و تره بار

• مطالعه و بررسي در مورد ايجاد صنايع و تاسيسات جنبي ميدان مركزي مانند كارخانجات توليد جعبه و بسته بندي و …

• جلب نظر واحدهاي دولتي ، بخش خصوصي و بانكها و همچنين همكاري با تعاونيهاي مربوطه در امر تهيه و توزيع محصولات

• حفظ ، نگهداري و تعمير ساختمانها ، تأسيسات و تجهيزات ميدان براساس آيين نامه مالي سازمان

• تعيين سياستهاي كلي و تنظيم برنامه ها از طريق اخذ آمار و اطلاعات مربوط به ورود و خروج محصولات

• توجه به ميزان عرضه محصولات و نرخ گذاري آنها از طريق كميته نرخ گذاري

منبع : سازمان ميادين ميوه و تره بار
سایر
سایت های مرتیط با سازمان میادین میوه و تره بار